Obchodné podmienky

Základné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť PYRA, spol. s r. o., so sídlom Vajnorská 103, 831 04 Bratislava, IČO: 313 966 23 (ďalej len predávajúci) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.pyra.eu . Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Sú k dispozícii na internetových stránkach spoločnosti a zároveň aj na prevádzke spoločnosti, na adrese PYRA, spol. s r.o., Vajnorská 103, 831 04 Bratislava – čo je aj adresa kamenného obchodu.

Podmienky objednávania a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Všetky objednávky uskutočnené prostredníctvom internetovej predajne predávajúceho sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, že si ich prečítal, porozumel im a že s nimi súhlasí.
 2. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva skutočne vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
 3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých registračným formulárom predpísaných údajov a náležitostí a odsúhlasenie obsahu objednávky.
 4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru a zaplatením kúpnej ceny spolu s nákladmi predávajúceho spojených s predajom, ktoré znáša kupujúci (poštovné a balné).
 6. Vyplnením registračného formulára či odoslaním záväznej objednávky v rámci internetového obchodu kupujúci dáva predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním a archivovaním osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch (viď. Ochrana osobných údajov zákazníkov).
 7. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov . Storno poplatok môže byť až do výšky 50% z celkovej ceny tovaru.

Predaj tovaru s obmedzením

 1. Podľa platných zákonov je nákup niektorých typov tovaru obmedzený dosiahnutím veku 18-tich rokov. Ide o nasledujúce skupiny tovarov:
  1. prostriedky sebaobrany (paralyzéry, sebaobranné spreje, obušky, boxery, tonfy, ... )
  2. zábavná pyrotechnika
  3. a iné tovary podliehajúce predaju od 18 rokov veku
 2. K nákupu týchto typov tovarov v našom internetovom obchode je preto nutné zdokladovať vierohodným spôsobom dosiahnutie veku minimálne 18 rokov zaslaním dokladu, ktorý tento stav preukazuje a to buď faxom na číslo 02/4910 13 01 alebo emailom na adresu pyra@pyra.eu
 3. Bez splnenia vyššie uvedených podmienok nemôže byť objednávka obsahujúca ktorýkoľvek z vyššie uvedených typov tovaru vybavená a bude stornovaná. Na základe (písomnej) dohody je možné takúto objednávku vybaviť bez sporných položiek.
 4. Všetky dodatočne poskytnuté osobné údaje sú považované za dôverné a je s nimi zaobchádzané podľa ustanovení uvedených v odstavci Ochrana osobných údajov.

Predaj tovaru do zahraničia

Tovar zasielame aj do zahraničia službami: Slovenská pošta, EMS, UPS, DHL, FEDEX resp. inými na základe dohody so zákazníkom. V prípade zasielania tovaru do zahraničia je možná len predplatba (úhrada tovaru vopred na náš účet vedený v Tatra Banke) vrátane poštovných nákladov. Celková cena poštovného závisí od miesta kam tovar zasielame, od veľkosti a hmotnosti objednaného tovaru. Táto suma je určovaná individuálne v závislosti od celkovej ceny objednávky, veľkosti, objemu a miesta dodania tovaru. Túto informáciu vám, samozrejme, vieme poskytnúť ešte pred samotnou objednávkou.

Upozorňujeme, že niektoré produkty nie je možné zasielať do zahraničia !

Možnosti platby v rámci Slovenska

Možnosti platby zo zahraničia

Poznámka:

- všetky prípadné bankové poplatky znáša odosielateľ platby !

- poštovým kuriérom nie je možné zasielať zábavnú pyrotechniku !

Dodacie podmienky, expedičné lehoty a prepravné

 1. Ak nie je v popise objednaného výrobku uvedené inak, je všetok tovar, ktorý je na sklade, expedovaný do 7 pracovných dní po potvrdení objednávky. V prípade, že sa objednaný tovar nevyrába, resp. nie je v prevádzkových možnostiach predávajúceho tovar pre kupujúceho zabezpečiť alebo by s obstaraním tovaru boli spojené neprimerané náklady, nie je predávajúci viazaný objednávkou kupujúceho, o čom kupujúceho v lehote do 3 dní upovedomí.
 2. Každý zákazník je informovaný o zaslaní tovaru emailom. Objednávku si môže skontrolovať pri prihlásení sa v systéme. O stave objednávky je zákazník taktiež upozornený emailom.
 3. Dodávka tovaru je uskutočnená prostredníctvom Slovenskej pošty (ak nie je dohodnuté inak) na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke.
 4. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim a pripísaním sumy za tovar na náš účet.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty v prípade, že tovar nie je momentálne na sklade, nebol včas dodaný výrobcom a pod., alebo sa vyskytnú iné nepredvídateľné udalosti. O prípadnej ďalšej expedičnej lehote bude zákazník informovaný emailom alebo telefonicky.
 6. V akútnych prípadoch (napr. tovar je určený ako darček, alebo je treba ho doručiť pred odchodom na dovolenku) nás zákazník môže požiadať o prednostné vybavenie objednávky. Možno tak urobiť odkazom administratíve najlepšie telefonicky súčasne s odoslaním objednávky, ďalej potom e-mailom alebo SMS správou. Tovar odošleme obchodným balíkom zásielkovou službou UPS s doručením do 24 hodín (t.j. nasledujúci pracovný deň od odoslania).
 7. Pokiaľ časť objednaného tovaru buď nie je momentálne na sklade alebo je nutné na zákazku vyrobiť, celú objednávku pozastavíme a zákazníka informujeme o približnom možnom termíne vybavenia celej objednávky. Zákazník nás na základe tejto informácie môže požiadať o zaslanie tej časti tovaru, ktorá je na sklade, v rámci lehoty stanovenej obchodnými podmienkami a zbytku ako náhle bude k dispozícii. V tomto prípade však zákazník hradí poštovné za obidve zásielky.
 8. Tovar, ktorý ste si u nás objednali Vám bude doručený slovenskou poštou. Tovar neštandardných rozmerov alebo tovar ťažší ako 30 kg Vám bude dodaný spôsobom, ktorý bude odsúhlasený osobitne.
 9. Obchodná spoločnosť PYRA, spol. s r.o. nezodpovedá za neskoré dodanie tovaru spôsobené prepravcom, poštou, oneskoreným dodaním od výrobcu a pod.

Podmienky a možnosť platby za tovar (poštovné)

 1. Cenu pri maloobchodnom predaji je možné zaplatiť:
  1. jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti PYRA, spol. s r.o.
  2. uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte
  3. uhradením dobierky u kuriéra zásielkovej služby UPS
  4. hotovostne v sídle spoločnosti na základe faktúry a vystaveného príjmového peňažného dokladu bez poštovného resp. pokladničného bloku.
 2. Doručená faktúra / pokladničný blok slúži ako dodací list.
 3. Ceny určené v našom internetovom obchode sú uvedené s DPH.
 4. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.
 5. Platobné podmienky a popis jednotlivých druhov platieb sú špecifikované na stránkach druhy platieb, poštovné a balné.
 6. UPOZORNENIE: Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom spoločnosti PYRA, spol. s r.o..

Nedoručené zásielky

 1. Pokiaľ sa zásielka vráti ako nedoručená bez nášho zavinenia (pošta adresáta nenašla, nevyrozumela o uložení zásielky, zákazník zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod.) odošleme zákazníkovi správu e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Odpoveď na túto výzvu očakávame v termíne 7 dní od odoslania správy.
 2. Ak nás zákazník požiada o opätovné odoslanie zásielky, doúčtujeme k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné ako pri prvom odoslaní.
 3. Opätovné odoslanie nedoručenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred.
 4. Pokiaľ zákazník na našu výzvu v navrhnutom termíne neodpovie, objednávku stornujeme. Zákazníka na storno objednávky upozorníme. V tomto prípade bude ďalší nákup zákazníka možný len po zaplatení tovaru vopred (bankovým prevodom). Ak platba prebehne v poriadku, toto platobné obmedzenie pre ďalšie objednávky bude zrušené.
 5. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom a právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z..
 2. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomné prijaté plnenia.
 3. Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 1., je povinný dodržať nasledujúce podmienky:
  1. kontaktovať nás (viď kontakt), že žiada o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojím číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
  2. ak kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcií kontakt (na svoje náklady) a to za nasledujúcich podmienok:
   - tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
   - tovar nesmie byť použitý
   - tovar nesmie byť poškodený
   - tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.)
   - tovar musí byť zaslaný spolu s dokladom o kúpe
  3. pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
  4. tovar, prosím zašlite doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme.
  5. v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok žiaľ nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Ochrana osobných údajov zákazníkov

 1. Podmienkou vybavenia Vašej objednávky je evidovanie Vašich osobných údajov.
 2. Poskytnutie osobných údajov je nepovinné, dobrovoľné, ale v prípade ich neposkytnutia nebude možné uspokojiť Vaše požiadavky a umožniť Vám nákup v našom internetovom obchode.
 3. PYRA, spol. s r.o. rešpektujúc súkromie osôb sa zaväzuje zhromažďovať iba tie osobné identifikačné údaje (informácie, ktoré umožňujú alebo uľahčujú identifikáciu ktorejkoľvek osoby, napr. meno, bydlisko, e-mail, ako aj informácie o osobe, ktoré preukazujú právny nárok tejto osoby, zakúpiť v našej spoločnosti produkty, podliehajúce osobitnému konaniu), ktoré nám sami a dobrovoľne poskytnete, a ktoré nevyhnutne potrebujeme za účelom poskytovania čo najlepších služieb.
 4. V prípade ad hoc môže naša spoločnosť od Vás požadovať aj osobné údaje nad rámec štandardných osobných údajov (napr. ak to bude vyžadovať všeobecne záväzný právny predpis), výlučne však za účelom poskytnutia kvalifikovanej služby a za podmienky, že budete vopred s týmito skutočnosťami oboznámení.
 5. Osobné údaje, ktoré sú súčasťou objednávky a boli nám oznámené v priebehu registrácie zákazníka, sú našou spoločnosťou považované za dôverné a sú chránené proti zneužitiu. Pokiaľ je k umožneniu nákupu potrebné predložiť ďalšie doklady (napr. kópiu preukazu totožnosti) je so všetkými na týchto dokladoch uvedenými údajmi zaobchádzané spôsobom, uvedeným v týchto obchodných podmienkach.
 6. Zaslaním záväznej objednávky udeľuje kupujúci našej spoločnosti časovo neobmedzený súhlas so spracovaním osobných údajov. Naša spoločnosť zaznamenáva a spracováva Vami poskytnuté osobné údaje za účelom obchodu, služieb a preverenia veku kupujúceho.
 7. Ak poskytnete Vaše osobné údaje za účelom získania produktov maloletou alebo mladistvou osobou, aj keď takéto produkty môžu nakupovať a používať len osoby, staršie ako 18 rokov, preberáte právnu zodpovednosť za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov na seba.
 8. PYRA, spol. s r.o. sa zaväzuje, že Vami poskytnuté osobné údaje použijeme výlučne k tomu, aby sme sa s Vami spojili s cieľom komplexne splniť Vaše požiadavky a potreby a neustále zlepšovať služby našej spoločnosti.
 9. PYRA, spol. s r.o. sa zaväzuje, že informácie o osobných údajoch, získané prostredníctvom našej webovej stránky a internetového obchodu, neposkytne tretím osobám, nepredá a ani neprenajme, pokiaľ takáto skutočnosť nebude predmetom vzájomnej dohody pred uskutočnením obchodu.
 10. PYRA, spol. s r.o. môže použiť sporadicky osobné údaje alebo ich časť v súhrnnej forme výlučne pre potreby štatistických analýz, rozborov alebo správ, za podmienky, že z takto získaných dát nebude možné získať žiadne identifikačné osobné údaje konkrétnej osoby.
 11. PYRA, spol. s r.o. je nútená zverejniť nevyhnutnú časť Vašich osobných údajov prepravným spoločnostiam, ktoré zabezpečujú prepravu našich produktov až k Vám na základe Vašej záväznej objednávky. Tieto spoločnosti zodpovedajú za ochranu Vašich osobných údajov v súlade s platným právnym poriadkom SR.
 12. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a nepovinné. PYRA, spol. s r.o. bude Vaše osobné údaje prijímať, používať, ukladať a vyraďovať v súlade s príslušnými vnútornými normatívnymi právnymi aktmi spoločnosti, najmä v súlade so zákonom č.428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.
 13. Podľa ustanovenia § 20, ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov ste oprávnený (a) kedykoľvek písomne namietať proti ďalšiemu spracovaniu, resp. využívaniu Vašich osobných údajov a to aj v prípade poštového, faxového, elektronického alebo telefonického styku.
 14. PYRA, spol. s r.o.Vás bude kontaktovať len v prípade, ak nám poskytnete Vaše telefónne (faxové) číslo alebo e - mailovú adresu. Ak sa budeme s Vami kontaktovať a Vy nebudete mať záujem dostávať od nás viac informácií o našich výrobkoch, dajte nám vedieť, niektorou z uvedených možností.
 15. Ak nám poskytnete Vaše osobné údaje, kedykoľvek budete mať možnosť zmeniť tieto údaje, resp. ich odstrániť a to za podmienky, že nám to oznámite telefonicky, faxom alebo poslaním e-mail.
 16. PYRA, spol. s r.o. uchováva Vaše osobné údaje bezpečne a tieto sú chránené pred neoprávnenými zásahmi, najmä zneužitím alebo zverejnením spôsobom, ktorý je taxatívne stanovený v príslušnom vnútornom normatívnom právnom akte našej spoločnosti.
 17. Ak máte záujem aktualizovať Vaše osobné údaje alebo sa chcete informovať komplexnejšie o ochrane osobných údajov v našej spoločnosti, napíšte nám alebo nás kontaktujte niektorou z uvádzaných možností.
 18. PYRA, spol. s r.o. si vyhradzuje právo v prípade potreby aktualizovať údaje, uvedené na týchto stránkach a týkajúce sa ochrany údajov.

Reklamačný poriadok internetovej predajne PYRA, spol. s r.o.

V zmysle platného Občianskeho zákonníka je na každý tovar poskytovaná záruka 2 roky. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním, nesprávnym ošetrovaním výrobku a pod. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Pri reklamácií je kupujúci povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za novú. V ostatnom platia pre zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronické objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v platnom znení v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru vrátane poštovného a balného uvedenú na stránkach internetovej predajne predávajúceho, ak by nebolo v konkrétnych prípadoch preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci neodvolateľne viazaný.

Kompletné údaje spoločnosti:

Adresa spoločnosti

PYRA spol. s r.o.

Vajnorská 103

831 04 Bratislava

www.pyra.eu / pyra@pyra.eu

Prevádzka spoločnosti:

PYRA spol. s r.o.

Vajnorská 103

83104 Bratislava